Styrelsen o Stadgar

2019
Tomas LarssonMorotsvägen 13 070-5887357Ordförande
Isabel FrankkiVice Ordförande
Per Fredriksson0921-73209Sekreterare
Hans Karlgren0921-73033Kassör
Kjell WikströmLedamot
Roger AlmLedamot

 

 Stadgar

§1 FIRMA

Föreningens firma är Sävast Kabel-TV.

§2 ÄNDAMÅL

Föreningen har som mål att distribuera satellit- och återsända TV-program samt FM-radio till medlemmarna via kabel samt att erbjuda medlemmarna möjlighet att nyttja kabel-TV nätet för interaktiva tjänster. Föreningen skall äga och förvalta den utrustningen som krävs för denna verksamhet. Föreningen ansvarar för anläggningen fram till och med anslutnings dosan på husets utsida. Föreningen äger även rätt att sälja bandbredd på nätet till externa intressenter.

§3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE

Styrelsen beslutar i frågor antagning av medlemmar. Inträdesansökan skall göras skriftligt och vara försedd med sökandes underskrift. Medlemskap i föreningen kan sökas av lagfaren ägare till villafastighet eller med villafastighet jämställd egendom. Innehas lagfarten av flera får den som delägarna enas om vara medlem i föreningen. Andel i föreningen får endast överlåtas i samband med att andel havaren överlåter fastigheten Medlemskapet övergår automatiskt till den nye fastighetsägaren. Styrelsen bör underrättas.

§4 MEDLEMS UTTRÄDE

Medlem får säga upp sig till utträde ur föreningen. Avgång ur föreningen sker vid utgången av innevarande kalenderår Vid utträde återbetalas inte insats eller innestående del av årsavgift. Vid tidpunkt för avgång ur föreningen kopplas denne ur kabel-TV nätet.

§5 UTESLUTNING, AVSTÄNGNING

Frågan om uteslutning, avstängning beslutas av styrelsen. Medlem får uteslutas, avstängas ur föreningen om denne. – agerar i strid med föreningens stadgar och stadgebrottet är väsentligt. – motarbetar föreningens verksamhet eller mål eller – dröjer med betalning av stadgade avgifter och dröjsmålet är väsentligt. Frågan om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen beretts tillfälle att vidta rättelse. I beslutet om uteslutning skall skälen för uteslutning redovisas. Vid tidpunkt för medlems uteslutning, avstängning ur föreningen kopplas denne ur kabel-TV nätet.

§6 INSATS

Medlem deltager i föreningen med en insats fastlagd av styrelsen. Insatsen skall betalas kontant vid anfordran.

§7 AVGIFTER

Årsavgifter beslutas av årsmötet. Avgiften skall betalas senast den sista Februari det kalenderår betalningen avser.

§8 STYRELSEN

Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst 5 ledamöter och minst 2 suppleanter. Styrelsen väljs vid årsmöte Mandattiden för ordförande är 1 år, ledamot 2 år, och för suppleant 1 år. Styrelsen konstituerar sig själv härvid skall kassör och sekreterare utses. Styrelsen skall

 • Svara för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter och medel.
 • Även i övrigt tillse att föreskrifter om styrelsens handhavande av förvaltningen efterföljs.

För att styrelsen skall vara beslutsmässig, fodras att mer än 2/3 av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller majoritetsprincipen. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden. Protokollet skall justeras av ordförande.

§9 FIRMATECKNARE

Föreningens firma får tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§10 REVISION

På årsmötet skall en revisor samt en revisorsuppleant utses för att granska av styrelsens förvaltning. Mandattiden för revisor är 2 år och för revisorsuppleant 1 år.

§11 RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsåret omfattar kalenderår .

§12 FÖRENINGSMÖTEN

Årsmöte hålls årligen i februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen finner skäl till detta eller begärs av en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag sådan begäran kommit till styrelsen. Kallelse skall utfärdas senast två veckor före årsmöte och senast en vecka före extra föreningsmöte Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast vid utgången av december månad. Kallelse till föreningsmöten skall, liksom andra meddelande till medlemmarna, ske genom brev med allmänna posten eller via informationskanalen i kabel-TV nätet.

Dagordning vid föreningsmöte .

 • 1. Mötet öppnas.
 • 2. Frågan om mötets behöriga utlysande.
 • 3. Anteckning av närvarande medlemmar.
 • 4. Fastställande av dagordning.
 • 5. Val av ordförande för mötet .
 • 6. Val av sekreterare för mötet .
 • 7. Val av två justeringsmän till lika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.
 • 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 • 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt beslut.
 • 10. Fastställande av kostnadsersättning .
 • 11. Val av styrelse.
  a. Val av ordförande för ett år.
  b. Ledamöter för två år
  c. Suppleanter för ett år.
 • 12. Val av revisor för två år
 • 13. Val av revisorsuppleant för ett år.
 • 14. Val av valberedning varav en sammankallande.
 • 15. Förslag som väckts av styrelsen.
  a. Fastställande av avgifter förkommande år.
  b. Föredragning och beslut om budget för innevarande år.
 • 16. Motioner.
 • 17. Övriga frågor och information.
 • 18. Avslutning.

Vid extra föreningsmöte får endast de ärenden som upptagits i kallelsen behandlas. Rösträtt. Varje medlem har en röst.

§13 PROGRAMUTBUD

Programutbudet i basutbudet bestäms av styrelsen. Medlem som vill abonnera på någon betalkanal som föreningen kan distribuera sluter särskilt abonnemangsavtal och erlägger särskild avgift för det.

§14 STADGEÄNDRINGAR

Stadgeändringar beslutas av ordinarie stämma eller extra stämma om enighet föreligger. Om enighet ej uppnås krävs två på vardera följande stämmor varvid det krävs enkel majoritet på den först och 2/3 majoritet för beslut vid den andra stämman.

§15 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning skall medel tillskiftas medlemmarna i lika delar.

Tema av Anders Norén